یکپارچگی سرمایه

۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۳:۵۰ | 270 | 00:23:41

Asset Integrity

توضیحات در مورد یکپارچگی سرمایه

بعضی از مفاهیم مورد کاربرد در سیستم های مدیریتی، اگر چه دارای اسامی به نسبت پیچیده ای هستند، ولی بمنظور اجرای اثربخش این سیستم ها به عنوان مفاهیم ضروری محسوب شده و از ارکان اثر گذار در کلیه ی بخش های سیستمی می باشند . مدیریت سرمایه و مهمتر از آن اصول یکپارچگی سرمایه یکی از مهمترین عناصر سیستم های مدیریتی محسوب می گردد و در آن مفاهیم مهمی گنجیده شده است.

نظر خود را در مورد یکپارچگی سرمایه بنویسید.
captcha
نظرات در مورد یکپارچگی سرمایه